ÖYP Yönergesi Yenilenmiştir.

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP)

UYGULAMA YÖNERGESİ

 

   

   Senato Kararı   : 457/01

     Kabul Tarihi    : 01.09.2016

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Telif Hakları

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla araştırma görevlileri kadrolarına atananların kaynak aktarımı, ÖYP giderleri ve harcamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programında kullanılan kaynakların harcanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;

a)      ÖYP Bütçesi:YÖK tarafından ÖYP araştırma görevlileri için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 12. Maddesi uyarınca Süleyman Demirel Üniversitesi’ne aktarılan kaynağı,

 

b)      SDÜÖYP Komisyonu: Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ÖYP’den sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında, ÖYP Koordinatörü, Enstitü Müdürleri, Personel Daire Başkanlığı’ndan ilgili personel ve harcamalar için görevlendirilen ilgili personel tarafından oluşturulan oy çokluğu ile karar alan komisyonu,

 

 

c)      YÖK Yürütme Kurulu: Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunu,

 

d)      YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

 

 

     e) ÖYP Koordinasyon Birimi:Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının sekretarya hizmetlerinin, programa ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile her türlü harcamanın yapılmasında yetkili ve sorumlu birimi ifade eder.

      f) ÖYP Tez Projesi: ÖYP öğrencisi ve ÖYP tez danışmanı tarafından hazırlanan ÖYP proje bütçesinde yer alan seyahat harcamaları dışında kalan her bir harcama kaleminin ayrıntılı olarak ilişkilendirildiği projeyi,

     ifade eder.

 

Telif hakları

 

MADDE 5- (1) ÖYP projesinden elde edilen bilimsel sonuçların eser sahibi Süleyman Demirel Üniversitesi’dir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kaynak Kullanım, ÖYP Giderleri ve Harcamalar

 

 Kaynak kullanımı

  MADDE 6-(1)  Danışman, ÖYP proje yürütücüsüdür ve projenin devamından sorumludur. ÖYP tez projeleri,  ÖYP Komisyonu tarafından değerlendirilir.

  (2) ÖYP araştırma görevlileri eğitimleri boyunca, YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına ilişkin Usul ve Esasları ve SDÜ ÖYP yönergesi çerçevesinde seyahat bütçesinden yolluk harcaması yapabilirler. Bu harcamalar 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğindeki esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Öğrenim süresi boyunca araştırma görevlilerinin yapacağı seyahat harcamalarının tutarı YÖK tarafından belirlenen miktarı geçemez. Yolluk ve seyahat bütçesi diğer harcama kalemlerine aktarılamaz.

 (3) ÖYP araştırma görevlileri, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne aktarılan kaynaktan harcama yapabilmek için, ÖYP tez projesi hazırlamak zorundadır. Tez projesi danışman öğretim üyesi ve ÖYP araştırma görevlileri tarafından birlikte hazırlanır. Seyahat giderleri için proje hazırlama zorunluluğu yoktur. 

 (4) ÖYP tez proje bütçesi ayrıntılı olarak harcama kalemlerine göre ÖYP araştırma görevlileri tarafından oluşturulur. Projenin kabul edildiğini gösterir Enstitü Yönetim Kurul Kararı bütçeye eklenir. Hazırlanan bütçe ÖYP Koordinasyon birimine teslim edilir. Her proje, bütçesi ile beraber ÖYP Komisyonunca kabul edilir. Projeler Rektörlük onayı ile yürürlüğe girer.

(5) ÖYP Proje bütçesinde yer alan seyahat harcamaları dışında kalan her bir harcama kalemi ayrıntılı olarak proje ile ilişkilendirilir. Proje bütçeleri, tez projesinin gerçekleştirilmesi açısından zorunlu olan; temel ofis ekipmanları, laboratuvar, sarf malzemeleri, kitap-yayın ve kırtasiye malzemeleri, makine-teçhizat, hizmet alımları, bakım -onarım harcamaları ve benzeri gereksinimler göz önüne alınarak oluşturulacaktır.

 (6) ÖYP projelerinde kullanılacak bütün dokümanlar Süleyman Demirel Üniversitesi resmi internet sayfası üzerinden sağlanır.

(7) Tez projesi yürürlüğe girmeden önce yapılacak harcamalar ÖYP proje bütçesinin  % 25’ini aşamaz.

(8) ÖYP Araştırma Görevlileri SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Programınca (BAP)  desteklenen yüksek lisans projelerinden faydalanamaz. Fakat doktora/sanatta yeterlilik tez projelerinde SCI yayın taahhüdü veren ÖYP proje yürütücüsüne ÖYP proje desteğinin bitmiş olması ve proje desteği yetmediği için projesinin tamamlanamıyor olması durumunda SDÜ BAP tarafından  desteklenebilir.   Doktora/sanatta yeterlilik tez projelerinde SCI yayın taahhüdü veren ÖYP proje yürütücüsüne toplam proje bütçesi SDÜ BAP tarafından desteklenen SCI yayın taahhüdü veren doktora-sanatta yeterlilik tez projesi üst limitine eşit olacak şekilde, seyahat giderleri hariç, ek destek verilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harcama ve Satın Alma Süreci

 Doğrudan alım işlemleri

MADDE 7­-(1) Doğrudan alım işlemleri; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili harcama belgelerinin ödeme evraklarına eklenmesi suretiyle ödeme gerçekleştirilir.

 

 

Avans İşlemleri

MADDE 8- ÖYP kapsamında verilecek avanslar,Muhasebat Genel Müdürlüğünce yıllık olarak belirlenen parasal sınırlar ve oranlarda yer alan usullere göre belirlenir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Seyahatler

Yolluk harcamaları

MADDE 9-(1)Seyahatler, ÖYP araştırma görevlilerinin tez projesi ile ilgili bilimsel veya sanatsal çalışmalara katılması, bilimsel ya da sanatsal çalışmalar yapması veya bu nitelikteki çalışmalar ile doğrudan ilgili olması halinde yapılabilir. Seyahatlerin yapılmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

 

a) ÖYP araştırma görevlileri seyahatlerini öğrenim süresi içinde yapar. Bu seyahatler yılda toplam 15 günü aşamaz.

 

b) ÖYP araştırma görevlileri tez projesi ile ilgili bilimsel veya sanatsal etkinlik, bildiri veya poster sunumu için yurtiçi ya da yurtdışı seyahati yapabilir.

 

c) Bilimsel veya sanatsal etkinliklere görevlendirme ve Rektörlük oluru ile katılmak mümkündür.

 

MADDE 10- (1)Yolluk harcamaları;6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Yürürlük ve Yürütme

 

MADDE 13- Bu yönergenin Üniversitemiz Senatosunca Kabulü ile 368/3 Sayı ve 09.02.2012 tarihinde kabul edilen  yönerge  yürürlükten kalkar.

MADDE 14- Bu yönerge hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yayın Tarihi: 31/10/2016
Okunma Sayısı: 4665